Verkoopsvoorwaarden

Aanbod en informatie.
De website van Huys Houthandel verleent een volledige en nauwkeurige omschrijving van de goederen die worden verkocht. De afbeeldingen die worden gebruikt op de website zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Huys Concept niet.
De aangeduide prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief leveringskosten.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Door het plaatsen van een bestelling, erkent de klant voldoende informatie te hebben ontvangen om de aankoop te kunnen doen. Indien de klant meer informatie wenst, kan er contact opgenomen worden via mail, telefoon of in onze toonzaal.

Offertes.
Elke offerte wordt opgesteld onder voorbehoud van rekenfouten en zij geldt tot de vervaldatum vermeld op de offerte. Elke offerte is vertrouwelijk tenzij zij tijdig en integraal wordt aanvaard door de klant. Bij zelf plaatsen door de klant is onze firma niet verantwoordelijk voor de doorgegeven gegevens. Deze opgemeten gegevens zijn op de verantwoordelijkheid en risico van de klant indien achteraf de werkelijke afmetingen niet zouden overeenkomen met de opmetingen zoals genoteerd door de klant. 

Ontstaan van de overeenkomst . De verkoopovereenkomst ontstaat op het moment dat de klant het aanbod aanvaardt door een bestelling te plaatsen via de website en hij de betaling uitvoert via de daartoe voorziene betalingssystemen (overschrijving of contante betaling, bancontact of cash, in de winkel). 
De klant ontvangt kort na de bestelling een bevestiging van de bestelling met een opgave van de voorziene leveringstermijn. Daarbij is ook een bestelbon gevoegd. 

Levering.
Kleine pakketten worden bezorgd na ontvangst van betaling en mits een leveringskost van 4.5 euro.
Grote pakketten (vloer, plafond, wand,…) kunnen worden bezorgd binnen een straal van 50 km mits leveringskost van 50 euro.
Bij leveringen van meer dan 50km, wordt de transportprijs individueel bekeken en doorgegeven.
Zelf ophalen is uiteraard ook mogelijk.
De levering gebeurt pas na ontvangst van betaling. Onze leveringstermijnen zijn louter indicatief en verbinden ons in geen geval. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, een bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op terugbetaling. 
Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Huys Houthandel kenbaar heeft gemaakt. De klant is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de plaats van levering, opdat een vlotte bezorging mogelijk is. De levering gebeurt enkel op het gelijkvloers.
Elk geleverd product moet door de klant onmiddellijk worden gecontroleerd op haar conformiteit met de bestelling. Elk zichtbaar gebrek of verkeerde levering moet onmiddellijk gemeld worden per email of per aangetekend schrijven binnen de 24 uren die volgen op de levering. In geval van breuk of beschadiging moeten foto’s worden toegevoegd. Elk later protest is niet ontvankelijk.  Voor de niet-zichtbare gebreken, beschikt de klant over de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen.
Telefonische of mondelinge bestellingen alsook bestellingen per e-mail zijn niet geldig zonder onze schriftelijke bevestiging en betaling van een voorschot. Een schriftelijke bevestiging welke niet aangetekend tegengesproken wordt binnen 14 dagen na ontvangst, is bindend (dit geldt ook voor webshop producten). Indien de koper het contract desalniettemin wenst te annuleren, wordt er bij wijze van schadevergoeding een bedrag gelijk aan 20 % van de overeengekomen verkoopprijs aangerekend. 
Facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8% op jaarbasis.
De klant is verantwoordelijk voor de BTW.

Eigendomsvoorbehoud. 
De geleverde goederen blijven eigendom van Huys Houthandel tot de volledige betaling van de prijs. Het risico over het geleverde is vanaf de levering ten laste van de klant.

Herroepingsrecht.
Bij de aankoop van de producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
Er is geen herroepingsrecht voor goederen die specifiek aangepast zijn naar de wensen van de klant (vb. goederen op maat en op bestelling) en evenmin voor goederen die reeds werden geplaatst, ingewerkt, samengesteld of afgehaald/geleverd.
Het herroepingsrecht is enkel geldig bij ongeopende verpakkingen.

Aansprakelijkheid.
Huys houthandel kan niet worden aangesproken voor enige andere schade dan deze die haar bij huidige algemene voorwaarden of bij wet is opgelegd. De schade kan nooit groter zijn dan de waarde van de betrokken aangekochte goederen.

Klachten.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven (schriftelijk) worden ingediend bij Huys Houthandel, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
De klant moet de zichtbare gebreken schriftelijk en aangetekend inroepen binnen de 48 uur na levering. 
In geval van schade, waarvan bewezen is dat ze veroorzaakt werd door de verkoper, kan de schuldvordering nooit meer bedragen dan het bedrag van de factuur.
Worden niet beschouwd als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of textuur of het verkleuren van het hout of de afwerking, door foutieve klimatologische omstandigheden binnenshuis, het vochtgehalte moet liggen tussen de 45 en 65% en de temperatuur tussen 15°C en 22°C. Alsook fijne scheurtjes aan het oppervlak van terrassen en gevelbekledingen ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden. Net zoals wisselende lengtes in het geleverde hout (op onze specificaties worden steeds de langste lengtes vermeld). 
Het optreden van kleurverschillen, het ontstaan van openingen en/of openstaande voegen, oppervlakte variaties, delaminaties, losgekomen planken, vervormingen ontstaan door foutieve klimatologische omstandigheden of door slijtage van de vloer vallen niet onder garantie. 
Klanten moeten een bewijs kunnen voorleggen van degelijk onderhoud aan de hand van verkoopfacturen van de door ons voorgestelde onderhoudsproducten. 
De klant aanvaardt lichte afwijkingen tussen enerzijds de bestelling op basis van de documentatie, de stalen, de modellen en de demonstratie van goederen en anderzijds de levering ervan zodat eerstgenoemde elementen slechts richtinggevend zijn en waarbij de klant eveneens afstand doet van elke vorm van verhaal terzake. 
In geval van geschil is enkel het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

In geval van contractbreuk door de koper, kan de verkoper ofwel de uitvoering van het contract eisen, ofwel een forfaitaire schadevergoeding te belope van 35% van de verkoopprijs eisen.